Merkinbreuk

Gratis ontdekken wat mogelijk is?

Wat anderen vinden...

Martijn Hendrikx
Martijn HendrikxCoolblue
Lees verder
"Persoonlijk en super snel"
Ward Termeer
Ward TermeerSACHA
Lees verder
"Deskundig en professioneel"
Kostijn Egberts
Kostijn EgbertsManager De Jeugd van Tegenwoordig
Lees verder
"Hands-on en gedreven"

Als houder van merknaam is eventueel beschadiging van je reputatie een heet hangijzer. Je kunt constateren dat iemand anders een merk gebruikt dat wel heel erg op die van jou lijkt. Of je komt in omgekeerde situatie waarin een derde partij jou beschuldigt van inbreuk. Daarom is het relevant om duidelijk te hebben wat merkinbreuk precies is en wat daarmee samenhangt.

Wat is merkinbreuk?

Merkinbreuk is als derden zonder toestemming een geregistreerd merk gebruiken of misbruiken. Het gebruik van dezelfde of vergelijkbare namen voor vergelijkbare (nep)producten of diensten, wordt gezien als inbreuk. Voorbeelden kom je vaak tegen op Marktplaats. Maar ook het gebruikmaken van bijvoorbeeld de merknaam van een concurrent in een online advertentie via de titel of meta beschrijving valt onder merkinbreuk. In het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) staat wettelijk vastgelegd wat merkinbreuk inhoudt . Het verdrag kent de volgende typen:

  • Identiteitsinbreuk: hier wordt een teken gebruikt voor dezelfde of vergelijkbare producten en/of diensten.
  • Herkomstinbreuk: een zelfde teken wordt gebruikt voor dezelfde of vergelijkbare producten en/of diensten.
  • Goodwillinbreuk: een partij geeft zichzelf een ongerechtvaardigd voordeel van een reputatie van een merk of doet afbreuk hieraan.
  • Inbreuk zonder merkgebruik: hier wordt een teken anders dan ter onderscheiding gebruikt.
merkinbreuk

Wanneer is er sprake van inbreuk op merkenrecht?

Om te toetsen of er sprake is van merkinbreuk, wordt er gekeken of er verwarring optreedt. Op drie punten kan er verwarring optreden: fonetisch, visueel en conceptueel. Fonetisch gaat over de klank, bij visuele verwarring zien producten er (deels) hetzelfde uit en conceptueel draait om een (vergelijkbare) betekenis van producten en diensten. Zodra wordt bewezen dat er op een van deze punten verwarring ontstaat, is er mogelijk sprake van inbreuk. Uiteindelijk bepaalt de totaalindruk of een partij zich inderdaad schuldig heeft gemaakt. Een iets andere fonetische uitspraak kan al wezenlijk verschil maken.

Recent voorbeeld

Een recente zaak had betrekking op de klank van een merknaam. De zorggigant Mediq trok het kleine adviesbureau MedQ voor de rechter. Mediq vond dat MedQ zich schuldig maakte aan merkinbreuk. De rechter oordeelde anders. De letters mogen dan nauwelijks van elkaar verschillen, de uitspraak is duidelijk anders. Mediq klinkt als mee-diek en MedQ als med-kjoe. Daarom vond de rechter dat er geen sprake was van verwarring. Daarnaast vond de rechter dat er nog minder verwarring was tussen de beeldmerken van MedQ en Mediq. Zodoende is er weinig kans dat klanten de beide merken met elkaar verwarren.

Kun je inbreuk plegen met een domeinnaam?

Ook een domeinnaam – het unieke adres naar een website – kan merkinbreuk plegen. De kans erop is wel wat kleiner. Want voor een domeinnaam geldt doorgaans: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Pas wel op met het gebruiken van merken in een domeinnaam. Iemand met een domeinnaam adidas-broekjes.nl begeeft zich op glad ijs. Helemaal wanneer er helemaal geen artikelen van Adidas worden verkocht. De kans is groot dat Adidas vroeg of laat voor de deur staat om hier tegenop te treden.

Wat zijn de gevolgen van merkinbreuk?

  • Er moet een schadevergoeding komen
  • Een vordering van de winstafdracht
  • Gemaakte juridische kosten moeten vergoed worden
  • De goederen moeten vernietigd worden

Een schadevergoeding zou je kunnen zien als een boete. Formeel zit hier wel een verschil tussen. De overheid legt een boete op, een eis voor een schadevergoeding verloopt privaatrechtelijk. Hoe hoog een schadevergoeding uitvalt, hangt helemaal af van de situatie. Een voorbeeld: wanneer de eiser de juridische kosten vergoedt wil hebben, ligt het bedrag bij eenvoudige zaken al rond de 6.000 euro.

Strafrecht en merkinbreuk

Het strafrecht kan er eveneens aan te pas komen. Dit is mogelijk op twee manieren: er wordt aangifte gedaan tegen degene die wordt verdacht van merkinbreuk of de Officier van Justitie besluit zelf om over te gaan op een strafrechtelijke vervolging. Dit laatste gebeurt echter zelden. Als het gebeurt, dan bijvoorbeeld bij piraterij of zaken die de volksgezondheid aantasten. Van piraterij is sprake als nep nauwelijks van echt te onderscheiden is. Het gaat dan ook vaak om namaakproducten.

Gedogen van een merk

Het komt voor dat merken vergelijkbare merken (wettelijk) gedogen. Dus dat een jonger merk naast een ouder, vergelijkbaar merk bestaat. Dit leidt mogelijk tot het zogeheten verwerking of verwatering. Als een merkhouder bewust vijf jaar achter elkaar gedoogt, kan hij het jongere merk niet meer nietig verklaren. Zo’n situatie wordt rechtsverwerking genoemd. Dit is vergelijkbaar met verjaring, waardoor de merkeigenaar zich niet meer kan beroepen op zijn oorspronkelijke rechten. De enige uitzondering op rechtsverwerking is als het jongere merk te kwader trouw is geregistreerd.

inbreuk merkenrecht

Verwateren van rechten

Geen bezwaar maken tegen vergelijkbare merken kan tevens leiden tot verwatering. Wanneer je een merk hebt dat ‘Flats’ heet en iemand anders schrijft ‘Vlats’ in, dan is het verstandig om bezwaar te maken. Als je dit niet doet, wordt ‘Vlats’ ingeschreven en is het mogelijk dat er sprake is van gedogen en de rechten vervolgens verwaterd raken. Het heeft eventueel ook nadelige gevolgen als nog weer een andere partij later ‘Flatz’ registreert. Als je dan bezwaar aantekent, kan die wederpartij verwijzen naar de eerder verwaterde rechten en daarmee afdwingen dat het bezwaar ongegrond is.

Hoe treed je op tegen inbreuk op je merk?

Optreden tegen merkinbreuk doorloopt doorgaans verschillende fases. De eerste stap is een sommatie. Een sommatie is eigenlijk hetzelfde als een aanmaning, dus een laatste mogelijkheid voor de tegenpartij om aan de eis te voldoen. Als dit niets oplevert, komt er vaak nog een brief als aller-, allerlaatste kans. Wanneer de wederpartij ook hier geen gehoor aan geeft, is een kort geding een logische volgende stap. Een kort geding kan tot verschillende uitspraken leiden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zaken als staking van merkgebruik, volledige kostenveroordeling en afgifte van gegevens van kopers of wederkopers worden gevorderd.