Algemene voorwaarden

   

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
1. Deponeerjemerk.nl is onderdeel van Jump Legal B.V., een besloten vennootschap welke zich tot
doel stelt het verlenen van diensten door merken en modellengemachtigden in de ruimste zin des
woords. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en kunnen alleen worden aanvaard door
Deponeerjemerk.nl. Toepasselijkheid van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Alle offertes van Deponeerjemerk.nl zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een
uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel
hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij van de hand
gewezen.
4. Indien er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en
uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Ook bij afwijking van een of enkele van de bepalingen van deze
algemene voorwaarden geldt dat de andere bepalingen onverkort van toepassing zijn en blijven.
5. Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in
een met Deponeerjemerk.nl gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met
Deponeerjemerk.nl gesloten overeenkomst.
6. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd
worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk
van kracht.
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
1. Deponeerjemerk.nl zal de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen en met de vereiste
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid uitvoeren, zoals een goed opdrachtnemer betaamt. Bij de
uitvoering van de opdracht kan Deponeerjemerk.nl zich laten bijstaan door derden die door
Deponeerjemerk.nl bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
2. Uitvoering van de opdracht zal geschieden op basis van de informatie die door de opdrachtgever
aan Deponeerjemerk.nl is verstrekt. Opdrachtgever zal Deponeerjemerk.nl dan ook tijdig alle voor de
uitvoering van de opdracht relevante instructies en informatie voorzien. Indien opdrachtgever
Deponeerjemerk.nl niet tijdig voorziet van instructies of informatie en er daardoor een termijn dreigt
te verstrijken, zal Deponeerjemerk.nl, indien mogelijk, een verlenging van de termijn verzoeken.
Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever.
Wanneer een termijn desalniettemin verstrijkt, is Deponeerjemerk.nl echter niet aansprakelijk voor
de gevolgen hiervan. Evenmin is Deponeerjemerk.nl aansprakelijk voor het niet uitvoeren van niet
expliciet aan haar opgedragen werkzaamheden.
3. Deponeerjemerk.nl kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Voor het geval deze
derden hun aansprakelijkheid willen beperken, machtigt opdrachtgever Deponeerjemerk.nl om deze
aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden. Hoewel Deponeerjemerk.nl alle zorgvuldigheid zal
betrachten bij het selecteren en inschakelen van derden, is zij niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van door haar in het kader van het uitvoeren van de opdracht ingeschakelde derden.
Opdrachtgever vrijwaart Deponeerjemerk.nl voor aanspraken van die derden in verband met claims
van de opdrachtgever jegens die derden.
4. Elk door Deponeerjemerk.nl verrichte depot wordt automatisch opgenomen in de
merkbewakingsservice van Deponeerjemerk.nl.
5. De merkbewakingsservice is een jaarabonnement, met een opzegtermijn van een maand voor het
einde van de looptijd van het abonnement. Mocht de opzegging niet op tijd geschieden, dan wordt
het abonnement automatisch verlengd voor de periode van één jaar.
6. Nadat een merk volledig is geregistreerd, verkrijgt Deponeerjemerk.nl het recht om dit merk te
tonen op haar website, in haar nieuwsbrieven en in andere mogelijke uitingen.
Artikel 3 Geheimhouding
1. Deponeerjemerk.nl zal volstrekte geheimhouding betrachten over elke mededeling van
vertrouwelijke aard die daartoe door of namens opdrachtgever aan Deponeerjemerk.nl is verstrekt.
2. Deponeerjemerk.nl communiceert mede op elektronische wijze. Indien er door deze wijze van
communicatie fouten ontstaan of derden bekend worden met de inhoud van de verstrekte
informatie, is Deponeerjemerk.nl niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van deze
wijze van communicatie.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Deponeerjemerk.nl is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en
voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van
Deponeerjemerk.nl
2. Deponeerjemerk.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade van
Opdrachtgever, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving.
3. Deponeerjemerk.nl is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade is niet
groter dan het bedrag dat de verzekering van Deponeerjemerk.nl vergoedt plus het eigen risico van
Deponeerjemerk.nl bij deze verzekering. Als de verzekering niets uitkeert, is de aansprakelijkheid van
Deponeerjemerk.nl nooit groter dan € 3.500,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 5 Declaraties, honorarium, betaling, kosten
1. In de regel verlangt Deponeerjemerk.nl betaling van een voorschot van opdrachtgever.
Deponeerjemerk.nl is gerechtigd pas een aanvang te nemen met de uitvoering van de opdracht
indien betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden. Het betaalde bedrag zal worden verrekend
met later door Deponeerjemerk.nl te factureren honoraria en kosten.
2. De honoraria van Deponeerjemerk.nl worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke
tarieven van Deponeerjemerk.nl, waarbij het resultaat van de verrichte werkzaamheden niet van
belang is. In de honoraria zijn begrepen de vergoedingen van tijd die ten behoeve van opdrachtgever
is besteed alsook een vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten. Deponeerjemerk.nl zal aan
opdrachtgever ook een opslag in rekening brengen voor variabele kantoorkosten, waarbij deze
kantoorkosten worden doorberekend als percentage van de honoraria.
3. Naast de variabele honoraria die door Deponeerjemerk.nl worden doorberekend op basis van het
door haar vastgestelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren,
hanteert Deponeerjemerk.nl ook vaste honoraria.
4. Aan opdrachtgever worden alle kosten die in verband met het uitvoeren van een opdracht
ontstaan in rekening gebracht. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen taksen, reis- en
verblijfkosten, kosten van gemachtigden of andere deskundigen, kosten van koeriersdiensten en
kosten van vertalingen.
5. Door Deponeerjemerk.nl aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen en offertes hebben een
zuiver indicatief en vrijblijvend karakter, tenzij door Deponeerjemerk.nl uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is vermeld.
6. Alle facturen dienen volledig, zonder korting of verrekening aan Deponeerjemerk.nl te zijn betaald
binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn. Wanneer op de factuur geen betalingstermijn
wordt genoemd, dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het staat
Deponeerjemerk.nl vrij om tussentijds declaraties te zenden.
7. Indien er een geschil zou ontstaan tussen opdrachtgever en Deponeerjemerk.nl geeft dit
opdrachtgever niet het recht om betaling van de declaraties op te schorten of te weigeren.
8. Bij het verzuimen binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan, zal opdrachtgever van
rechtswege zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim zijn en is zij over het verschuldigde bedrag,
onverminderd overige rechten van Deponeerjemerk.nl, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW
verschuldigd.
9. Alle kosten die Deponeerjemerk.nl in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet
tijdig voldoen door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 6 Beëindiging, overmacht
1. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien: – opdrachtgever enige verplichting uit de
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; of – opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn
vermogen geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld, of wanneer er een tot één van deze
gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend; of – opdrachtgever de bedrijfsvoering in dan wel de
zeggenschap over haar onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt,
haar rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins
sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever; of – conservatoir of executoriaal
beslag wordt gelegd op goederen van dan wel ten laste van opdrachtgever.
2. In de in lid 1 bedoelde situatie is Deponeerjemerk.nl gerechtigd de overeenkomst met
opdrachtgever zonder ingebrekestelling buiten rechte onmiddellijk eenzijdig, geheel of gedeeltelijk
schriftelijk te ontbinden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding door Deponeerjemerk.nl zal
Deponeerjemerk.nl niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever. De
ontbinding laat bovendien overige aan Deponeerjemerk.nl toekomende rechten onverlet, waaronder
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
3. Bedragen die Deponeerjemerk.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het
moment van ontbinding direct opeisbaar.
4. Naast de overige rechten die aan Deponeerjemerk.nl toekomen, is Deponeerjemerk.nl gerechtigd
in geval van overmacht de nakoming en uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel zonder
rechterlijke tussenkomst tot ontbinding over te gaan, zonder dat Deponeerjemerk.nl hierbij
gehouden is tot enige schadevergoeding.
5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming in de
nakoming van opdrachten aan Deponeerjemerk.nl die niet te wijten is aan schuld van
Deponeerjemerk.nl, noch voor haar rekening komt. Van overmacht is in ieder geval sprake indien
Deponeerjemerk.nl niet kan nakomen als gevolg van ziekte, dood of andere verhindering van een
medewerker van Deponeerjemerk.nl.
Artikel 7 Rechts- en forumkeuze
1. De onderlinge rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Deponeerjemerk.nl wordt uitsluitend
beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Deponeerjemerk.nl zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.
2. Het staat Deponeerjemerk.nl vrij om – indien zij dit wenst – in afwijking van artikel 8.1 een geding
aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 8 Vertalingen algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. Indien er bij de uitleg
van deze algemene voorwaarden een verschil is tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, zal de
Nederlandse tekst bindend zijn.