Algemene voorwaarden

1. deponeerjemerk.nl is onderdeel van Advocatenkantoor Steenhuis (hierna: AS). Alle verstrekte opdrachten worden door AS uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en de advocaat of medewerker van AS aan wie de opdracht is verstrekt dan wel de advocaat of medewerker die de opdracht feitelijk uitvoert of doet uitvoeren, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2. AS zal bij de uitvoering van haar opdrachten zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3. AS sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatverbintenis zouden worden aangemerkt. Iedere aansprakelijkheid van AS is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door (de advocaat van) AS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden of had kunnen worden. Voorts verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van twee jaar na de dag waarop de door AS aan opdrachtgever geleverde diensten die tot de schade hebben geleid, zijn geleverd.

4. AS kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal AS aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5. AS wijst opdrachtgever erop dat de ten behoeve van de merkenregistraties geraadpleegde databanken nooit 100% up to date zijn. Het kan zijn dat merken die recentelijk zijn gedeponeerd nog niet in een databank zijn opgenomen. AS draagt geen enkele verantwoording voor de algemene volledigheid van deze door derden aangeboden gegevens, nu AS hierop geen invloed heeft.

6. AS wijst opdrachtgever erop dat partijen die in een ander land een merk hebben gedeponeerd het recht hebben om dat merk binnen zes maanden na depotdatum in andere landen te deponeren met behoud van de indieningsdatum. Dit betekent dat derden mogelijk binnen die periode een merkaanvraag kunnen indienen die terug gaat tot eerder dan het depot dat wij voor opdrachtgever verrichten. Tevens is het mogelijk dat er oudere handelsnamen bestaan, of er andere juridische beletsels zijn, voor de registratie en het gebruik van uw merk.

7. De werkzaamheden van AS ten behoeve van het verrichten van merkdepots worden in beginsel direct gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden verricht tegen vergoeding van een honorarium dat wordt vermeld op de website www.deponeerjemerk.nl. Het honorarium is exclusief omzetbelasting, de depotkosten en/of vernieuwingskosten van het merk en andere kosten welke door de betreffende merkinstantie, waar het merk van opdrachtgever dient te worden gedeponeerd, in rekening worden gebracht. Deze kosten worden aldus separaat in rekening gebracht en worden eveneens -voorzover mogelijk – vermeld op de website www.deponeerjemerk.nl. AS behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten.

8. De betalingstermijn voor alle facturen van deponeerjemerk.nl bedraagt uiterlijk zeven dagen, tenzij door AS schriftelijk een andere termijn wordt aangegeven. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden. Blijft betaling binnen de termijn uit, dan kunnen de werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling door AS worden opgeschort. Betalingen gelden te allen tijde allereerst ter delging van opgelopen renten, vervolgens ter delging van kosten betreffende de invordering en ten slotte ter delging van de oudste nog openstaande facturen.

9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voor of namens AS werkzame advocaten, adviseurs en alle overige personen die voor of namens AS werkzaam zijn.

10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

11. AS is als gevolg van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten te melden. Client stemt, door het geven van een opdracht aan AS, hiermee in en geeft AS hiervoor zijn toestemming

12. Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen. Een dergelijke opzegging zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van de opzeggende partij, voor schade die andere partij daardoor eventueel lijdt. De opdrachtgever dient in ieder geval de diensten die tot het moment van opzegging zijn verricht en de tot dat moment gemaakte kosten en opgelopen renten te betalen.

13. AS neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en op alle aan AS verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek wordt nadere informatie verstrekt over deze regeling. U kunt deze regeling ook vinden op de website: http://www.advocatenorde.nl/3295/advocaten/klachten-en-geschillenregeling-advocatuur.html.

14. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden om wat voor reden ook nietig of niet van toepassing blijkt te zijn blijven alle andere bepalingen onverkort van toepassing.

15. Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en AS is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur valt is alleen de rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in eerste instantie bevoegd om van een geschil tussen AS en cliënt kennis te nemen.